بازگشت عدالت و اتحاد به سیستم معیوب کشتی فرنگی

با کنار رفتن محمد بنا از رأس امور کشتی فرنگی، بارقه‌ای
از امید در بین مدعیان جوان و آینده دار تیم ملی بوجود آمده تا
بتوانند عادلانه با حضور در مسابقات انتخابی به حقشان
برسند.بازگشت عدالت و اتحاد به سیستم معیوب کشتی فرنگی

بازگشت عدالت و اتحاد به سیستم معیوب کشتی فرنگی

By 40sport