اولویت ما توجه به کشتی پایه است/ حمایت مالی از هیئت کشتی
لرستان

خرم‌آباد- رئیس فدراسیون کشتی توجه به کشتی پایه را
اولویت اول کشتی کشور دانست و از حمایت ویژه مالی از هیئت کشتی لرستان
خبر داد.اولویت ما توجه به کشتی پایه است/ حمایت مالی از هیئت کشتی
لرستان

اولویت ما توجه به کشتی پایه است/ حمایت مالی از هیئت کشتی
لرستان

By 40sport