انتقاد مربی پیشین تیم ملی کشتی از انحصار و محدودیت

با وجود نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در
رقابتهای جهانی، هنوز انتقاداتی از عملکرد بعضی از ملی پوشان وجود
دارد.انتقاد مربی پیشین تیم ملی کشتی از انحصار و محدودیت

انتقاد مربی پیشین تیم ملی کشتی از انحصار و محدودیت

By 40sport