اموزش بدنسازی

انتقاد تند معاون وزیر از رئیس فدراسیون کشتی/ دبیر نگذاشت حرف بزنم

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش به
انتقاد از رفتار رئیس فدراسیون کشتی در مجمع این فدراسیون پرداخت و
گفت: آقای دبیر یک ساعت حرف زد و اجازه نداد ما هم صحبت
کنیم.