امین میرزازاده مسافر رقابتهای جهانی کشتی شد

دیدار انتخابی سنگین وزن تیم ملی کشتی فرنگی با پیروزی
امین میرزازاده همراه بود و این ملی پوش خوزستانی دوبنده تیم اعزامی
به رقابتهای جهانی را کسب کرد.امین میرزازاده مسافر رقابتهای جهانی کشتی شد

امین میرزازاده مسافر رقابتهای جهانی کشتی شد

By 40sport