اموزش بدنسازی

امین میرزازاده مسافر رقابتهای جهانی کشتی شد

امین میرزازاده مسافر رقابتهای جهانی کشتی شد

امین میرزازاده مسافر رقابتهای جهانی کشتی شد

دیدار انتخابی سنگین وزن تیم ملی کشتی فرنگی با پیروزی
امین میرزازاده همراه بود و این ملی پوش خوزستانی دوبنده تیم اعزامی
به رقابتهای جهانی را کسب کرد.امین میرزازاده مسافر رقابتهای جهانی کشتی شد

امین میرزازاده مسافر رقابتهای جهانی کشتی شد