امیر عبدی به دیدار رده‌بندی راه یافت

امیر عبدی به دیدار رده بندی رقابت‌های کشتی فرنگی زیر
۲۳ سال قهرمانی جهان راه یافت.امیر عبدی به دیدار رده‌بندی راه یافت

امیر عبدی به دیدار رده‌بندی راه یافت

By 40sport