اظهارات رنگرز بعد از قبول هدایت تیم ملی کشتی فرنگی

سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی گفت: به عنوان یک
کوچک‌تر در کشتی کشور و برای ادای دین به این ورزش پای به میدان
گذاشته ام.اظهارات رنگرز بعد از قبول هدایت تیم ملی کشتی فرنگی

اظهارات رنگرز بعد از قبول هدایت تیم ملی کشتی فرنگی

By 40sport