احتمال بروز هر اتفاق ناگواری در حاشیه انتخابی وجود
داشت

سخنگوی فدراسیون کشتی در خصوص اتفاقات حاشیه ای مرحله
نهایی انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی توضیحاتی را ارائه
کرد.احتمال بروز هر اتفاق ناگواری در حاشیه انتخابی وجود
داشت

احتمال بروز هر اتفاق ناگواری در حاشیه انتخابی وجود
داشت

By 40sport