اتفاقات مجمع فدراسیون کشتی مورد تایید نیست

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد گفت: اتفاقات مربوط به
مجمع فدراسیون کشتی مورد قبول هیچ کس نیست.اتفاقات مجمع فدراسیون کشتی مورد تایید نیست

اتفاقات مجمع فدراسیون کشتی مورد تایید نیست

By 40sport