ابهام و بلاتکلیفی در هیأت کشتی پایتخت ادامه دارد

با توجه به پایان دوره مسئولیت سرپرست هیأت کشتی استان
تهران، هنوز خبری از زمان برگزاری مجمع و یا حتی ثبت نام کاندیداهای
ریاست نیست.ابهام و بلاتکلیفی در هیأت کشتی پایتخت ادامه دارد

ابهام و بلاتکلیفی در هیأت کشتی پایتخت ادامه دارد

By 40sport