آزادکاران کشورمان حریفان خود را شناختند

مراسم قرعه کشی رقابت های بین المللی رنکینگ اتحادیه
جهانی کشتی جام ظهر صغیر امشب در شهر تونیس کشور تونس برگزار
شد.آزادکاران کشورمان حریفان خود را شناختند

آزادکاران کشورمان حریفان خود را شناختند

By 40sport