تفاوت اصلی بین فیتنس و بدنسازی در چیست؟

تفاوت اصلی بین فیتنس و بدنسازی در چیست؟