نفرات برتر فرنگی با قهرمانی ایران مشخص شدند_6350494c178fb.jpeg

7e27c636964e4e3b08164c1d20a922b9