مدال طلای کمیل قاسمی تحویل کمیته ملی المپیک شد_۶۲bca15f353f4.jpeg

۸۷۳۳df0b9bf6eeb9bc7abccffb9141c8