مدال طلای کمیل قاسمی تحویل کمیته ملی المپیک شد_62bca15f353f4.jpeg

8733df0b9bf6eeb9bc7abccffb9141c8