مبارزه انتخابی وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار نمی‌شود_۶۲b08bbe4cbf5.jpeg

۸۰۵۲d5e2c51558eb93cd778783536fb8