فیروزپور، کریمی و گلیج فینالیست شدند/ قیاسی به رده‌بندی رسید_62f3c89da4266.jpeg

2bbdbdd9b274f959c3c13b76867802be