دو طلا و برنز در سه وزن دوم به ایران رسید/ نفرات برتر مشخص شدند_632619879a72a.jpeg

پیوست گم شده

579db7e7baf04ded73dc91372593120c