«بنا» قربانی نسخه قدیمی شد/ پایانی تلخ برای حامی اصلی «انتصاب»!_6335b3c3c45c4.jpeg

9fd3a57bc6621f3bccb51274c45316f4